Polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „go-safety.pl”

z dnia 28 maja 2019 roku

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „www.go-safety.pl” dostępnego pod adresem https://www.go-safety.pl/.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. Usługodawca”   –   MATEUSZ MATUS ON-VISION.PL,  NIP 6772438538.
   Adres  poczty elektronicznej to: kontakt@go-safety.pl;
  1. Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: https://www.go-safety.pl/ ;
  1. Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
  1. Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z załącznikiem nr 1

„Polityka Prywatności”;

 • Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
 • Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.go-safety.pl/polityka.

Warunki techniczne świadczenia Usług

§2

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

 1. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox  lub innej o podobnych właściwościach,
  1. posiadania adresu e-mail,
  1. programu pocztowego,
  1. włączonej obsługi „cookies”.

Użytkownik

§3

1. Użytkownikami mogą jedynie pełnoletnie osoby fizyczne które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Usługi

§4

 1. Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy usługi informacyjne i promocyjne w zakresie działalności Usługodawcy, tj.:
  1. dostarczanie treści o charakterze informacyjnym dotyczących działalności Usługodawcy,
  1. usługę możliwości przekierowania do programu pocztowego Użytkownika w celu przesłania wiadomości mailowej do Usługodawcy,
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

§5

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ochrona prywatności i dane osobowe

§6

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

Przerwy w działaniu Serwisu

§7

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne

§8

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem kontakt@go-safety.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Zmiany Regulaminu

§9

 1. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu przez co najmniej 14 dni.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia umieszczenia w Serwisie informacji, której mowa w ust. 1.

Czas trwania umowy i jej zakończenie

§10

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia Usługi, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres kontakt@go-safety.pl.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich.

Postanowienia końcowe

§11

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 listopada 2018 r.
 3. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – „Polityka Prywatności”.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Regulaminu serwisu internetowego „www.go-safety.pl”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ogólne

§1

 1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności informacji przekazywanych przez nich w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

Pozyskiwanie danych osobowych

§2

1.     Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

§3

 1. Użytkownik wysyłający wiadomość do Usługodawcy, wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usług. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych

§4

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika jedynie w zakresie i okresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 3. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 4. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba  że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

Prawa Użytkownika

§5

 1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach prawem przewidzianych.
 2. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które podał Usługodawcy i ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi, jak również może żądać przesłania przez Usługodawcę swoich danych osobowych innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne informacje o Użytkownikach i Usługach

§6

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika

i przeznaczone do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej,

z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 • Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za pomocą którego korzysta z Serwisu.
 • Usługodawca wykorzystuje pliki cookies, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, w szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
 • W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (niepozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
  • lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
  • IP urządzenia dostępowego,
  • nazwy hostów,
  • szybkość połączenia,
  • czas spędzony w Serwisie,
  • rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  • sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
  • odwiedzane podstrony Serwisu.

Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na  funkcjonalność niektórych elementów Serwisu.

Call Now Button

Ta strona używa plików cookies w celach analitycznych. okPolityka prywatności